Ważne! Projekt „Opieka nad dziećmi do lat 3”

Gmina Dobroń przygotowuje się do składania wniosku o dofinansowanie ze środków UE związanego z opieką nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu będzie możliwość zatrudnienia niani/opiekunki do dziecka. Wsparcie zostanie skierowane do wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na poziom dochodu w rodzinie. Wsparcie może być skierowane wyłącznie do osób pracujących przed urodzeniem dziecka, to jest matek na urlopach wychowawczych i macierzyńskich. Umowa aktywizująca jest zawierana pomiędzy rodzicem a nianią/opiekunką. Maksymalna wartość vouchera nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Okres finansowania niani nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Osoby, które wyrażają chęć udziału w projekcie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Dobroniu
pod nr tel. 43/ 67 72 130 w. 128.