RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DOBROŃSKIM CENTRUM KULTURY (treść klauzuli)[1]

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych, DOBROŃSKIE CENTRUM KULTURY informuje, iż popiera wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Administrator dołożył wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowe przepisy prawa poprzez wdrożenie odpowiedniej wewnętrznej polityki ochrony danych, która zapewnia skuteczną ochronę danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest DYREKTOR  DOBROŃSKIEGO CENTRUM KULTURY z siedzibą w Dobroniu, ul. W. Witosa 1a 95-082 Dobroń.

Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres pocztowy centrum kultury wskazany wyżej lub na adres mailowy dck@dck.dobron.pl. Ponadto można skontaktować się za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód. Przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji zadań.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy centrum oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie centrum. Przetwarzanie przez podmioty zewnętrzne ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez centrum.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego.

Posiadacie Państwo prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie w zakresie, w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

2) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania;

3) informacji czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Dyrektor DOBROŃSKIEGO CENTRUM KULTURY informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji stał się na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) Inspektorem Ochrony Danych.

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Imię i nazwisko: SYLWESTER KRAWCZYK

Adres e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl